หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
''ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่
องค์การแห่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
.................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
หลวงพ่อพยอม ขนฺติพโล วัดเขาน้อย
วัดท่าตะโก
วัดหนองขานาง
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
...............................................
นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-249-369
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กดติดตาม กันได้เลยนะคะ/ครับ
  

กล้วยแก้วสามรส

เผือกหอม
  
  
 
สอบถามการขอรับเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (28 เม.ย. 2564)    อ่าน 215  ตอบ 1  
Smart CCTV By TOT (13 พ.ค. 2563)    อ่าน 446  ตอบ 1  
มี อบต.มีแหน่งว่างมั้ยค่ะ (11 เม.ย. 2563)    อ่าน 460  ตอบ 1  
  
  
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2557
 
 
 
  
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปร [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 59 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ใน [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อสำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ครั้งแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ประจำปีงบ [ 28 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 85 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน [ 28 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 74 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ หมู่ที่5 บ้านเขาน้อย [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักงานปลัด [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ด้วยวิธีประก [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ หมู่ที่3 บ้านหางน้ำ [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟน [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
  
  
 
อบต.เนินกว้าว ตาราง บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-003 สายแยกทางหล [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงกา [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
  
     
 

วัดเขาน้อย  

วัดหนองขานาง  
  
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
  
 

  
 
ที่ นว 0023.1/ว01203 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/18 การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/17 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นว 0023.3/ว29566 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงปลายปี  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว1267 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (cost)  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29351 การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29495 การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29483 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว29144 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29316 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว29435 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับคู่กับวัดเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/28670 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 28562 มาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/28650 ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประชาชนในวันหยุดราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว28719 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ของ อปท.  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 28567 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว28788 การพิจารณาประเพณีให้เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว28787 การพิจารณาประเพณีให้เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
  

 
  คุณคิดว่า อบต.ท่าตะโก ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ประปา
  การส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
E-service
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-249-369

 
  จำนวนผู้เข้าชม 14,468,381 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ท่าตะโก

facebook
อบต.ท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก