หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการกรอกแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน(ITA) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)