หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ


การขออนุญาติ ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร


ขั้นตอนการให้บริการติดตั้งมาตรน้ำประปา


ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพานิชย์


ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ


คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้างและภาษีป้าย
 
  (1)